Squat (Full Power)

Class Rank Lifter Squat Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1
2
3
165 1
2
3
181 1
2
3
198 1 Steven Collins 534.6 2020-02-01 WRPF
2
3
220 1 Jake Benson 716.5 2019-10-19 WRPF
2 Steven Collins 633.8 2021-07-24 WRPF
3
242 1 Hayden Smith 512.5 2021-09-04 WRPF
2
3
275 1 John Mazza 699.9 2021-05-15 WRPF
2
3
308 1
2
3
308+ 1
2
3

Squat (All Events)

Class Rank Lifter Squat Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1
2
3
165 1
2
3
181 1
2
3
198 1 Steven Collins 534.6 2020-02-01 WRPF
2
3
220 1 Jake Benson 716.5 2019-10-19 WRPF
2 Steven Collins 633.8 2021-07-24 WRPF
3
242 1 Hayden Smith 512.5 2021-09-04 WRPF
2
3
275 1 John Mazza 699.9 2021-05-15 WRPF
2
3
308 1
2
3
308+ 1
2
3

Bench (Full Power)

Class Rank Lifter Bench Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1
2
3
165 1
2
3
181 1
2
3
198 1 Steven Collins 380.3 2020-02-01 WRPF
2
3
220 1 Steven Collins 424.4 2021-07-24 WRPF
2 Jake Benson 418.8 2019-10-19 WRPF
3
242 1 Hayden Smith 325.1 2021-09-04 WRPF
2
3
275 1 John Mazza 523.6 2021-05-15 WRPF
2
3
308 1
2
3
308+ 1
2
3

Bench (All Events)

Class Rank Lifter Bench Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1
2
3
165 1
2
3
181 1
2
3
198 1 Steven Collins 380.3 2020-02-01 WRPF
2
3
220 1 Steven Collins 424.4 2021-07-24 WRPF
2 Jake Benson 418.8 2019-10-19 WRPF
3
242 1 Hayden Smith 325.1 2021-09-04 WRPF
2
3
275 1 John Mazza 523.6 2021-05-15 WRPF
2
3
308 1
2
3
308+ 1
2
3

Deadlift (Full Power)

Class Rank Lifter Deadlift Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1
2
3
165 1
2
3
181 1
2
3
198 1 Steven Collins 639.3 2020-02-01 WRPF
2
3
220 1 Jake Benson 788.1 2019-10-19 WRPF
2 Steven Collins 711 2021-07-24 WRPF
3
242 1 Hayden Smith 595.2 2021-09-04 WRPF
2
3
275 1 John Mazza 694.4 2021-05-15 WRPF
2
3
308 1
2
3
308+ 1
2
3

Deadlift (All Events)

Class Rank Lifter Deadlift Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1
2
3
165 1
2
3
181 1
2
3
198 1 Steven Collins 639.3 2020-02-01 WRPF
2
3
220 1 Jake Benson 788.1 2019-10-19 WRPF
2 Steven Collins 711 2021-07-24 WRPF
3
242 1 Hayden Smith 595.2 2021-09-04 WRPF
2
3
275 1 John Mazza 694.4 2021-05-15 WRPF
2
3
308 1
2
3
308+ 1
2
3

Total

Class Rank Lifter Total Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1
2
3
165 1
2
3
181 1
2
3
198 1 Steven Collins 1554.2 2020-02-01 WRPF
2
3
220 1 Jake Benson 1923.5 2019-10-19 WRPF
2 Steven Collins 1769.2 2021-07-24 WRPF
3
242 1 Hayden Smith 1433 2021-09-04 WRPF
2
3
275 1 John Mazza 1918 2021-05-15 WRPF
2
3
308 1
2
3
308+ 1
2
3