Squat (Full Power)

Class Rank Lifter Squat Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1
2
3
165 1
2
3
181 1 Cody Garner 551.1 2020-02-15 WRPF
2
3
198 1 Connor Finnegan 666.9 2022-07-29 WRPF
2 James Mapp Jr 628.3 2021-04-24 WRPF
3 Paul Barrios 407.8 2021-07-24 WRPF
220 1 Matt Barrow 440.9 2020-10-17 WRPF
2 Daniel Valenti 391.3 2019-11-23 WRPF
3
242 1 Brandon Cintron 733 2022-07-29 WRPF
2 Donovan Parker Aleem 705.4 2021-09-25 WRPF
3
275 1 Zac Meyers 870.8 2021-09-25 WRPF
2 James Hughes #1 793.6 2022-07-29 WRPF
3
308 1 Zac Meyers 854.3 2020-09-26 WRPF
2 Stephen Reed 600.7 2021-11-20 WRPF
3
308+ 1
2
3

Squat (All Events)

Class Rank Lifter Squat Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1
2
3
165 1
2
3
181 1 Cody Garner 551.1 2020-02-15 WRPF
2
3
198 1 Connor Finnegan 666.9 2022-07-29 WRPF
2 James Mapp Jr 628.3 2021-04-24 WRPF
3 Paul Barrios 407.8 2021-07-24 WRPF
220 1 Matt Barrow 440.9 2020-10-17 WRPF
2 Daniel Valenti 391.3 2019-11-23 WRPF
3
242 1 Brandon Cintron 733 2022-07-29 WRPF
2 Donovan Parker Aleem 705.4 2021-09-25 WRPF
3
275 1 Zac Meyers 870.8 2021-09-25 WRPF
2 James Hughes #1 793.6 2022-07-29 WRPF
3
308 1 Zac Meyers 854.3 2020-09-26 WRPF
2 Stephen Reed 600.7 2021-11-20 WRPF
3
308+ 1
2
3

Bench (Full Power)

Class Rank Lifter Bench Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1
2
3
165 1
2
3
181 1 Cody Garner 325.1 2020-02-15 WRPF
2
3
198 1 Connor Finnegan 418.8 2022-07-29 WRPF
2 James Mapp Jr 413.3 2021-04-24 WRPF
3 Paul Barrios 253.5 2021-07-24 WRPF
220 1 Matt Barrow 352.7 2020-10-17 WRPF
2 Daniel Valenti 314.1 2019-11-23 WRPF
3
242 1 Brandon Cintron 474 2022-07-29 WRPF
2 Donovan Parker Aleem 451.9 2021-09-25 WRPF
3
275 1 Zac Meyers 617.3 2022-07-29 WRPF
2 James Hughes #1 435.4 2022-07-29 WRPF
3
308 1 Zac Meyers 584.2 2020-09-26 WRPF
2 Stephen Reed 424.4 2021-11-20 WRPF
3
308+ 1
2
3

Bench (All Events)

Class Rank Lifter Bench Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1
2
3
165 1
2
3
181 1 Cody Garner 325.1 2020-02-15 WRPF
2
3
198 1 Connor Finnegan 418.8 2022-07-29 WRPF
2 James Mapp Jr 413.3 2021-04-24 WRPF
3 Paul Barrios 253.5 2021-07-24 WRPF
220 1 Matt Barrow 352.7 2020-10-17 WRPF
2 Daniel Valenti 314.1 2019-11-23 WRPF
3
242 1 Brandon Cintron 474 2022-07-29 WRPF
2 Donovan Parker Aleem 451.9 2021-09-25 WRPF
3
275 1 Zac Meyers 617.3 2022-07-29 WRPF
2 James Hughes #1 435.4 2022-07-29 WRPF
3
308 1 Zac Meyers 584.2 2020-09-26 WRPF
2 Stephen Reed 424.4 2021-11-20 WRPF
3
308+ 1
2
3

Deadlift (Full Power)

Class Rank Lifter Deadlift Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1
2
3
165 1
2
3
181 1 Cody Garner 633.8 2020-02-15 WRPF
2
3
198 1 James Mapp Jr 799.1 2019-10-19 WRPF
2 Connor Finnegan 722 2022-07-29 WRPF
3 Paul Barrios 418.8 2021-07-24 WRPF
220 1 Matt Barrow 540.1 2020-10-17 WRPF
2 Daniel Valenti 479.5 2019-11-23 WRPF
3
242 1 Donovan Parker Aleem 744 2021-09-25 WRPF
2 Brandon Cintron 722 2022-07-29 WRPF
3
275 1 Zac Meyers 837.7 2022-07-29 WRPF
2 James Hughes #1 771.6 2022-07-29 WRPF
3
308 1 Zac Meyers 804.7 2020-09-26 WRPF
2 Stephen Reed 584.2 2021-04-10 WRPF
3
308+ 1
2
3

Deadlift (All Events)

Class Rank Lifter Deadlift Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1
2
3
165 1
2
3
181 1 Cody Garner 633.8 2020-02-15 WRPF
2
3
198 1 James Mapp Jr 799.1 2019-10-19 WRPF
2 Connor Finnegan 722 2022-07-29 WRPF
3 Paul Barrios 418.8 2021-07-24 WRPF
220 1 Matt Barrow 540.1 2020-10-17 WRPF
2 Daniel Valenti 479.5 2019-11-23 WRPF
3
242 1 Donovan Parker Aleem 744 2021-09-25 WRPF
2 Brandon Cintron 722 2022-07-29 WRPF
3
275 1 Zac Meyers 837.7 2022-07-29 WRPF
2 James Hughes #1 771.6 2022-07-29 WRPF
3
308 1 Zac Meyers 804.7 2020-09-26 WRPF
2 Stephen Reed 584.2 2021-04-10 WRPF
3
308+ 1
2
3

Total

Class Rank Lifter Total Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1
2
3
165 1
2
3
181 1 Cody Garner 1510.1 2020-02-15 WRPF
2
3
198 1 James Mapp Jr 1813.3 2021-04-24 WRPF
2 Connor Finnegan 1807.8 2022-07-29 WRPF
3 Paul Barrios 1080.2 2021-07-24 WRPF
220 1 Matt Barrow 1322.7 2020-10-17 WRPF
2 Daniel Valenti 1184.9 2019-11-23 WRPF
3
242 1 Brandon Cintron 1929 2022-07-29 WRPF
2 Donovan Parker Aleem 1901.5 2021-09-25 WRPF
3
275 1 Zac Meyers 2325.8 2022-07-29 WRPF
2 James Hughes #1 2000.7 2022-07-29 WRPF
3
308 1 Zac Meyers 2243.2 2020-09-26 WRPF
2 Stephen Reed 1587.3 2021-11-20 WRPF
3
308+ 1
2
3