Squat (Full Power)

Class Rank Lifter Squat Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1 Dustin Craigo 617.3 2022-02-19 WRPF
2 Zain Ahmed 578.7 2022-02-19 WRPF
3
165 1 Noah Mattapallil 474 2022-02-19 WRPF
2 Micah Burkholder 451.9 2022-02-19 WRPF
3
181 1 Braden Moss 677.9 2022-07-29 WRPF
2 Sam Bishop 622.8 2021-04-10 WRPF
3 Henry Millard 595.2 2022-06-25 WRPF
198 1 Nathan Barna 661.4 2022-02-19 WRPF
2 Sam Bishop 661.4 2022-06-25 WRPF
3 Taylor Summerlin 474 2022-02-19 WRPF
220 1 Matthew Milliser 578.7 2022-02-19 WRPF
2 Matt Schoenbrod 523.6 2022-02-19 WRPF
3 Kayden Shepard 474 2022-02-19 WRPF
242 1 Brandon Striegel 722 2021-09-25 WRPF
2 Josh Soria 628.3 2022-06-25 WRPF
3 Andrew Donati 611.7 2022-06-25 WRPF
275 1 Justin Jackson #1 936.9 2021-04-24 WRPF
2 Austin Patkos 672.4 2022-06-25 WRPF
3 Andrew Garcia 545.6 2022-02-19 WRPF
308 1 Brad Abbott 755 2021-12-04 WRPF
2
3
308+ 1 Thomas Davis #1 804.7 2021-04-24 WRPF
2
3

Squat (All Events)

Class Rank Lifter Squat Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1 Dustin Craigo 617.3 2022-02-19 WRPF
2 Zain Ahmed 578.7 2022-02-19 WRPF
3
165 1 Noah Mattapallil 474 2022-02-19 WRPF
2 Micah Burkholder 451.9 2022-02-19 WRPF
3
181 1 Braden Moss 677.9 2022-07-29 WRPF
2 Sam Bishop 622.8 2021-04-10 WRPF
3 Henry Millard 595.2 2022-06-25 WRPF
198 1 Nathan Barna 661.4 2022-02-19 WRPF
2 Sam Bishop 661.4 2022-06-25 WRPF
3 Taylor Summerlin 474 2022-02-19 WRPF
220 1 Matthew Milliser 578.7 2022-02-19 WRPF
2 Matt Schoenbrod 523.6 2022-02-19 WRPF
3 Kayden Shepard 474 2022-02-19 WRPF
242 1 Brandon Striegel 722 2021-09-25 WRPF
2 Josh Soria 628.3 2022-06-25 WRPF
3 Andrew Donati 611.7 2022-06-25 WRPF
275 1 Justin Jackson #1 936.9 2021-04-24 WRPF
2 Austin Patkos 672.4 2022-06-25 WRPF
3 Andrew Garcia 545.6 2022-02-19 WRPF
308 1 Brad Abbott 755 2021-12-04 WRPF
2
3
308+ 1 Thomas Davis #1 804.7 2021-04-24 WRPF
2
3

Bench (Full Power)

Class Rank Lifter Bench Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1 Zain Ahmed 336.2 2022-02-19 WRPF
2 Dustin Craigo 231.5 2022-02-19 WRPF
3
165 1 Noah Mattapallil 341.7 2022-06-25 WRPF
2 Micah Burkholder 264.5 2022-02-19 WRPF
3
181 1 Henry Millard 429.9 2022-06-25 WRPF
2 Braden Moss 402.3 2022-07-29 WRPF
3 Travis Sears 363.7 2022-02-19 WRPF
198 1 Sam Bishop 385.8 2022-06-25 WRPF
2 Nathan Barna 363.7 2022-06-25 WRPF
3 Taylor Summerlin 330.7 2022-02-19 WRPF
220 1 Matthew Milliser 396.8 2022-02-19 WRPF
2 Matt Schoenbrod 363.7 2022-02-19 WRPF
3 Kayden Shepard 281.1 2022-02-19 WRPF
242 1 Brandon Striegel 462.9 2021-09-25 WRPF
2 Josh Soria 429.9 2022-02-19 WRPF
3 Andrew Donati 352.7 2022-06-25 WRPF
275 1 Justin Jackson #1 573.2 2021-04-24 WRPF
2 Austin Patkos 501.5 2022-06-25 WRPF
3 Andrew Garcia 374.8 2022-02-19 WRPF
308 1 Brad Abbott 507 2021-12-04 WRPF
2
3
308+ 1 Thomas Davis #1 716.5 2021-09-25 WRPF
2
3

Bench (All Events)

Class Rank Lifter Bench Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1 Zain Ahmed 336.2 2022-02-19 WRPF
2 Dustin Craigo 231.5 2022-02-19 WRPF
3
165 1 Noah Mattapallil 341.7 2022-06-25 WRPF
2 Micah Burkholder 264.5 2022-02-19 WRPF
3
181 1 Henry Millard 429.9 2022-06-25 WRPF
2 Braden Moss 402.3 2022-07-29 WRPF
3 Travis Sears 363.7 2022-02-19 WRPF
198 1 Sam Bishop 385.8 2022-06-25 WRPF
2 Nathan Barna 363.7 2022-06-25 WRPF
3 Taylor Summerlin 330.7 2022-02-19 WRPF
220 1 Matthew Milliser 396.8 2022-02-19 WRPF
2 Matt Schoenbrod 363.7 2022-02-19 WRPF
3 Kayden Shepard 281.1 2022-02-19 WRPF
242 1 Brandon Striegel 462.9 2021-09-25 WRPF
2 Josh Soria 429.9 2022-02-19 WRPF
3 Andrew Donati 352.7 2022-06-25 WRPF
275 1 Justin Jackson #1 573.2 2021-04-24 WRPF
2 Austin Patkos 501.5 2022-06-25 WRPF
3 Andrew Garcia 374.8 2022-02-19 WRPF
308 1 Brad Abbott 507 2021-12-04 WRPF
2
3
308+ 1 Thomas Davis #1 716.5 2021-09-25 WRPF
2
3

Deadlift (Full Power)

Class Rank Lifter Deadlift Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1 Dustin Craigo 529.1 2022-08-20 WRPF
2 Zain Ahmed 479.5 2022-02-19 WRPF
3
165 1 Noah Mattapallil 617.3 2022-06-25 WRPF
2 Micah Burkholder 474 2022-02-19 WRPF
3
181 1 Henry Millard 606.2 2022-06-25 WRPF
2 Braden Moss 595.2 2022-07-29 WRPF
3 Sam Bishop 567.7 2021-04-10 WRPF
198 1 Nathan Barna 705.4 2022-02-19 WRPF
2 Dylan Livingston 584.2 2022-02-19 WRPF
3 Sam Bishop 584.2 2022-06-25 WRPF
220 1 Matt Schoenbrod 644.8 2022-02-19 WRPF
2 Kayden Shepard 584.2 2022-02-19 WRPF
3 Matthew Milliser 578.7 2022-02-19 WRPF
242 1 Brandon Striegel 804.7 2021-09-25 WRPF
2 Andrew Donati 639.3 2022-06-25 WRPF
3 Josh Soria 622.8 2022-02-19 WRPF
275 1 Justin Jackson #1 749.5 2021-04-24 WRPF
2 Austin Patkos 727.5 2022-06-25 WRPF
3 Andrew Garcia 606.2 2022-02-19 WRPF
308 1 Brad Abbott 705.4 2021-12-04 WRPF
2
3
308+ 1 Thomas Davis #1 854.3 2021-09-25 WRPF
2
3

Deadlift (All Events)

Class Rank Lifter Deadlift Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1 Dustin Craigo 529.1 2022-08-20 WRPF
2 Zain Ahmed 479.5 2022-02-19 WRPF
3
165 1 Noah Mattapallil 617.3 2022-06-25 WRPF
2 Micah Burkholder 474 2022-02-19 WRPF
3
181 1 Henry Millard 606.2 2022-06-25 WRPF
2 Braden Moss 595.2 2022-07-29 WRPF
3 Sam Bishop 567.7 2021-04-10 WRPF
198 1 Nathan Barna 705.4 2022-02-19 WRPF
2 Dylan Livingston 584.2 2022-02-19 WRPF
3 Sam Bishop 584.2 2022-06-25 WRPF
220 1 Matt Schoenbrod 644.8 2022-02-19 WRPF
2 Kayden Shepard 584.2 2022-02-19 WRPF
3 Matthew Milliser 578.7 2022-02-19 WRPF
242 1 Brandon Striegel 804.7 2021-09-25 WRPF
2 Andrew Donati 639.3 2022-06-25 WRPF
3 Josh Soria 622.8 2022-02-19 WRPF
275 1 Justin Jackson #1 749.5 2021-04-24 WRPF
2 Austin Patkos 727.5 2022-06-25 WRPF
3 Andrew Garcia 606.2 2022-02-19 WRPF
308 1 Brad Abbott 705.4 2021-12-04 WRPF
2
3
308+ 1 Thomas Davis #1 854.3 2021-09-25 WRPF
2
3

Total

Class Rank Lifter Total Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1 Zain Ahmed 1394.4 2022-02-19 WRPF
2 Dustin Craigo 1366.8 2022-02-19 WRPF
3
165 1 Noah Mattapallil 1410.9 2022-06-25 WRPF
2 Micah Burkholder 1190.5 2022-02-19 WRPF
3
181 1 Braden Moss 1675.5 2022-07-29 WRPF
2 Henry Millard 1614.9 2022-06-25 WRPF
3 Sam Bishop 1526.7 2021-04-10 WRPF
198 1 Nathan Barna 1697.5 2022-02-19 WRPF
2 Sam Bishop 1631.4 2022-06-25 WRPF
3 Taylor Summerlin 1377.9 2022-02-19 WRPF
220 1 Matthew Milliser 1554.2 2022-02-19 WRPF
2 Matt Schoenbrod 1532.2 2022-02-19 WRPF
3 Kayden Shepard 1339.3 2022-02-19 WRPF
242 1 Brandon Striegel 1989.6 2021-09-25 WRPF
2 Josh Soria 1681 2022-06-25 WRPF
3 Andrew Donati 1603.8 2022-06-25 WRPF
275 1 Justin Jackson #1 2259.7 2021-04-24 WRPF
2 Austin Patkos 1901.5 2022-06-25 WRPF
3 Andrew Garcia 1526.7 2022-02-19 WRPF
308 1 Brad Abbott 1967.6 2021-12-04 WRPF
2
3
308+ 1 Thomas Davis #1 2375.4 2021-09-25 WRPF
2
3