Squat (Full Power)

Class Rank Lifter Squat Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1 Jonathan Griffin 407.8 2022-10-20 WRPF
2
3
165 1
2
3
181 1
2
3
198 1
2
3
220 1
2
3
242 1 Ben Vering 551.1 2022-10-20 WRPF
2 Hayden Smith 512.5 2021-09-04 WRPF
3
275 1
2
3
308 1
2
3
308+ 1
2
3

Squat (All Events)

Class Rank Lifter Squat Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1 Jonathan Griffin 407.8 2022-10-20 WRPF
2
3
165 1
2
3
181 1
2
3
198 1
2
3
220 1
2
3
242 1 Ben Vering 551.1 2022-10-20 WRPF
2 Hayden Smith 512.5 2021-09-04 WRPF
3
275 1
2
3
308 1
2
3
308+ 1
2
3

Bench (Full Power)

Class Rank Lifter Bench Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1 Jonathan Griffin 259 2022-10-20 WRPF
2
3
165 1
2
3
181 1
2
3
198 1
2
3
220 1
2
3
242 1 Ben Vering 336.2 2022-10-20 WRPF
2 Hayden Smith 325.1 2021-09-04 WRPF
3
275 1
2
3
308 1
2
3
308+ 1
2
3

Bench (All Events)

Class Rank Lifter Bench Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1 Jonathan Griffin 259 2022-10-20 WRPF
2
3
165 1
2
3
181 1
2
3
198 1
2
3
220 1
2
3
242 1 Ben Vering 336.2 2022-10-20 WRPF
2 Hayden Smith 325.1 2021-09-04 WRPF
3
275 1
2
3
308 1
2
3
308+ 1
2
3

Deadlift (Full Power)

Class Rank Lifter Deadlift Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1 Jonathan Griffin 424.4 2022-10-20 WRPF
2
3
165 1
2
3
181 1
2
3
198 1
2
3
220 1
2
3
242 1 Hayden Smith 595.2 2021-09-04 WRPF
2 Ben Vering 584.2 2022-10-20 WRPF
3
275 1
2
3
308 1
2
3
308+ 1
2
3

Deadlift (All Events)

Class Rank Lifter Deadlift Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1 Jonathan Griffin 424.4 2022-10-20 WRPF
2
3
165 1
2
3
181 1
2
3
198 1
2
3
220 1
2
3
242 1 Hayden Smith 595.2 2021-09-04 WRPF
2 Ben Vering 584.2 2022-10-20 WRPF
3
275 1
2
3
308 1
2
3
308+ 1
2
3

Total

Class Rank Lifter Total Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1
2
3
148 1 Jonathan Griffin 1091.3 2022-10-20 WRPF
2
3
165 1
2
3
181 1
2
3
198 1
2
3
220 1
2
3
242 1 Ben Vering 1471.6 2022-10-20 WRPF
2 Hayden Smith 1433 2021-09-04 WRPF
3
275 1
2
3
308 1
2
3
308+ 1
2
3